[PHP&MySQL] Bài 4: Hằng số

[PHP&MySQL] Bài 4: Hằng số

Một hằng (constant) là một tên hoặc một định danh cho một giá trị đơn. Giá trị của hằng không thể thay đổi trong quá trình thực thi script. Theo mặc định, một hằng là phân biệt kiểu chữ. Theo qui ước, các định danh […] Đọc tiếp