[PHP&MySQL] Bài 2: Cú pháp PHP, sử dụng hằng và biến

Cú pháp và ngữ nghĩa các hàm của PHP cũng tương tự như hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác (C, C#, Java, Perl) chỉ khác là mã PHP được chứa trong một thẻ có dạng như sau:

<?php
  // code ở đây
?>

hoặc dạng ngắn (short tag)

<?
  // code ở đây
?>

Lưu ý là nếu host của bạn không chấp nhận cách viết thứ hai (khi hiển thị ra trình duyệt bị lỗi) thì chúng ta phải cấu hình trong file php.ini như sau: Tìm đến dòng short_open_tag=Off, sửa lại thành short_open_tag=On.

Nếu bạn sử dụng sharehosting và muốn ứng dụng web của mình tương thích với các hosting thì nên khai báo theo cách 1. Để PHP Engine có thể thông dịch được file chứa mã nguồn PHP phải được lưu dưới dạng .php thay vì .html

Hằng: Tương tự như trong những ngôn ngữ lập trình khác, hằng trong PHP cũng là một giá trị được khai báo trước khi sử dụng. Nó phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới _ và không được bắt đầu bằng số, nó có thể là một chuỗi. Hằng trong PHP được định nghĩa bằng hàm define(). Nó không thay đổi và không được được định nghĩa lại.

<?php
   define (“x”, “5”);
   echo “Giá trị của x là: “;
   echo x;
?>

Kết quả trên trình duyệt: Giá trị của x là: 5

Biến: Không giống như hằng, biến không cần định nghĩa, có thể thay đổi trong chương trình. Cách đặt tên của biến cũng giống như cách đặt tên của hằng. Biến phân biệt chữ hoa và chữ thường. Tất cả biến trong PHP đều bắt đầu bằng dấu “$”. PHP tự động hiểu các kiểu biến nên người dùng không cần phải khai báo kiểu biến.

<?php
   $x = 10;
   echo "Giá trị của x là: ";
   echo $x;
?>

Kết quả trên trình duyệt: Giá trị của x là: 10

Hiển thị thông tin lên trình duyệt:

Trong PHP, để có thể in (xuất) văn bản ra trình duyệt, các bạn có thể sử dụng hai lệnh printecho. Ví dụ:

<?php
  // sử dụng lệnh echo
  echo "Đây là lệnh echo trong PHP <br/>";
  
  // sử dụng lệnh print
  print "Đây là lệnh print trong PHP";
?>

Tạo một thư mục trong thư mục gốc của website ( cách tạo xem bài Giới thiệu ngôn ngữ lập trình PHP) và đặt tên là LapTrinhPHP

Lưu đoạn code trên vào thư mục gốc của LapTrinhPHP, đặt tên là Bai1.php, kết quả trên trình duyệt:

Sự giống và khác nhau giữa hai lệnh echoprint

Về cơ bản, cả 2 lệnh đều giống nhau là xuất nội dung ra trình duyệt. Tuy nhiên, điểm khác nhau giữa 2 lệnh này đó là: Lệnh echo là một thủ tục in xuất dữ liệu, còn print là một hàm có chức năng in xuất dữ liệu nhưng có giá trị trả về. Nếu hàm được thực thi sẽ trả về giá trị là 1, ngược lại trả về giá trị 0

Mình khuyến khích các bạn nên sử dụng echo để tránh được những lỗi phát sinh chủ quan trong quá trình viết code.

Minh họa cho sự giống và khác nhau:

<?php  
  echo 'v','i','e','t'; //dùng với 4 tham số
  echo ('j'),('a');   //dùng được cả dấu ngoặc cho từng tham số
 
  print 'c';     //đúng
  print 'k','t';   //sai
?>

Phương thức truyền biến giữa các trang, chúng ta có các cách sau đây:

Truyền biến qua URL (querystring)

Truyền biến qua Session

Truyền biến qua Cookies

Truyền biến qua form (sử dụng phương thức POST, GET)

Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn các phương thức truyền biến ở các bài học kế tiếp.

Lời kết:

Qua bài 2 này, các bạn nắm được cách viết đoạn code php, sử dụng hằng, biến và giới thiệu các phương thức truyền biến. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kế tiếp.

Bình luận